Προμήθεια ενενήντα μίας (91) συσκευών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων & πρόσβασης σε εταιρικές εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων (CPV 30213200-7)

11:28 πμ | 3 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενενήντα μίας (91) συσκευών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων & πρόσβασης σε εταιρικές εφαρμογές διαφόρων διαστάσεων (CPV 30213200-7) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Κατεβάστε την προκήρυξη