Προμήθεια αντλιών θερμότητας (Split Unit) Inverter με εσωτερική μονάδα τοίχου για τους οικισμούς των κέντρων εκπομπής

3:43 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια εκατό (100) αντλιών θερμότητας (split unit) inverter με εσωτερική μονάδα τοίχου για τους οικίσκους των κέντρων εκπομπής της ΕΡΤ-ΑΕ (CPV42511110-5) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 60.000 € πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη προκήρυξη ΕΔΩ.