ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΤΕΜ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ

2:21 μμ | 4 ημέρες πριν

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια δέκα (10) τεμ.EΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (CPV: 48822000-6) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε την διακήρυξη.

Κατεβάστε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).