Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια Λυχνιών

11:33 πμ | 4 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Λυχνιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά κατηγορία, συνολικής προϋπολο-γισθείσας δαπάνης 252.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.