Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια πομπών FM 5000W, 2000W και 1000W

2:43 μμ | 2 μήνες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W (τεμ.7), 2000W (τεμ.11) και 1000W (τεμ.7) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής), προϋπολογισθείσας δαπάνης 201.600 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.