ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ STATION WAGON

2:51 μμ | 3 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ διακηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια επτά (7) επιβατικών αυτοκινήτων STATION WAGON 4+1 θέσεων (CPV: 34110000-1) ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (209.000,00€).

Κατεβάστε το διαγωνισμό.