ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΣΤΑ STUDIOS ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

12:26 μμ | 3 εβδομάδες πριν

H ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση σκηνικών στα STUDIOS και στην αίθουσα σύνταξης ΕΡΤ3, (CPV: 44212320-8), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ του Φορολογικού Έτους 2017.

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε pdf.