Διακήρυξη Αριθμ. 15/2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια 104 Φορητών Η/Υ Διαφόρων Τύπων

12:51 μμ | 3 εβδομάδες πριν

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκατόν τεσσάρων (104) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω.

Είδος Περιγραφή Ποσότητες Προϋπολογισμός ανά είδος πλέον ΦΠΑ
Α Φορητές υπολογιστικές μονάδες μεσαίων δυνατοτήτων 13″-14″ 53 37.100,00€
Β Φορητές υπολογιστικές μονάδες αυξημένων δυνατοτήτων 15″-16″ 18 23.400,00€
Γ Υβριδικοί φορητοί υπολογιστές 10 16.000,00€
Δ Φορητοί υπολογιστές επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής MAC 23 64.400,00€

 

Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας πλέον ΦΠΑ 140.900,00€

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να κατακυρώσει μεγαλύτερη κατ’ είδος ποσότητα υλικών μέχρι ποσοστού 15%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεραστεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ(140.900,00€) πλέον ΦΠΑ.

Ταξινόμηση κατά CPV: 30213100-6.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης.