Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ-3

2:30 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΕΡΤ–3 που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Αγγελάκη 2 & 14) για ένα (1) έτος , προϋπολογισθείσας δαπάνης 81.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.