Διαγωνισμός για την προμήθεια σε τμήματα πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος

12:22 μμ | 4 εβδομάδες πριν

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια σε τμήματα πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος  Ισχύος ≥10W RMS, ≥100W RMS & ≥600W RMS  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.093.750ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ταξινόμηση  κατά  CPV: 30121420-3 και συμπληρωματικά 80531200-7.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Κατεβάστε την διακήρυξη.