ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ VIDEO WALL

1:22 μμ | 4 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) ΟΘΟΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ VIDEO WALL.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (205.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε την διακήρυξη.