Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια κεφαλικού άκρου

4:44 μμ | 4 εβδομάδες πριν

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)», προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Κατεβάστε τη προκήρυξη ΕΔΩ.