ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών .

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών (τεμ.3) και δορυφορικών αποκωδικοποιητών (τεμ.3) προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Μικροφίλμ 2017″

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει πρόταση για τη συμπαραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2017». Γίνονται δεκτές προς εξέταση, προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας, και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών, τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση ταινιών μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ από την Επιτροπή Κινηματογράφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής "Ε.Ρ.Τ. Α.Ε." ή "Εταιρεία") με βάση όσα υποχρεούται από τον Ν. 3905/10 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτελεστή παραγωγής να καταθέσει προτάσεις για τη χρηματοδότηση ταινιών μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, από την Επιτροπή Κινηματογράφου. Κατεβάστε την απόφαση ΔΣ Οδηγίες Οι προτάσεις κατατίθενται...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Προϊσταμένου της Δ/νσης Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Καλλιτεχνικού Δ/ντη - Προϊσταμένου της Δ/νσης Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ ΑΕ Κατεβάστε την Πρόσκληση σε μορφή PDF.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών, ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV

Η ΕΡΤ Α.Ε.,κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών,ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV διαφορετικών ποσοτήτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την προκήρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.430.000,00€ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κεραίες τύπου Panel UHF/TV

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια κεραιών τύπου Panel UHF/TV με στηρίγματα (τεμ.60). προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Τ/Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Τ/Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 75.208,28 ευρώ. Κατεβάστε την προκήρυξη Κατεβάστε τα συνοδευτικά αρχεία της προκήρυξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μακιγιάζ στην ΕΡΤ 3.

Η ΕΡΤ Α.Ε προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων να υποβάλει προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Μακιγιάζ μαζί με τα αναλώσιμα υλικά για τις ανάγκες των τηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ 3 για ένα έτος (1) προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (44.000,00) πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) Ασκούμενων Δικηγόρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) Ασκούμενων Δικηγόρων. Κατεβάστε την Πρόσκληση σε μορφή PDF.