ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Β” φάση αξιολόγησης προγράμματος «μικροφίλμ 2018″

Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που έχουν προκριθεί στη Α’ Φάση του προγράμματος "Μικροφίλμ 2018" θα πρέπει να υποβάλουν τον ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ  έως την 30η Νοεμβρίου 2017. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Μικροφίλμ 2018” θα επανεξετάσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί για το ύψος χρηματοδότησής τους. Τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης θα ανακοινωθούν έως την  20η Δεκεμβρίου 2017. Κάθε συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει με δύο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής "Ε.Ρ.Τ. Α.Ε." ή "Εταιρεία") προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή ραδιοφωνικού περιεχομένου, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, είτε να αναλάβει για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Μικροφίλμ 2018″

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει πρόταση για τη συμπαραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2018». Γίνονται δεκτές προς εξέταση, προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας, και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών, τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΩΝ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής "Ε.Ρ.Τ. Α.Ε." ή "Εταιρεία") προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτελεστή παραγωγής να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή σειρών μυθοπλασίας προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάδοση σήματος της ΕΡΤ Α.Ε. στον Καναδά – Requests for proposals for awarding ERT S.A. signal in Canada

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.) προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού προγράμματος της με τίτλο «ERTWorld» και των πέντε ραδιοφωνικών προγραμμάτων της (Φωνή της Ελλάδας, Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα και ΕΡΑ Σπορ) από Πάροχο Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων μέσω δορυφορικών, καλωδιακών και IPTV...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και δη της παρ. 5 του άρθρου 15 αυτού, 2. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΟ6465Θ1Ε-ΗΟΧ), ιδίως τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 αυτού, 3. Την υπ’ αριθ. 1389/26.05.2015 απόφαση του Υπουργού...

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου

Η επιστολή της εταιρίας AMY Α.Ε σχετικά με την με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 26295 Προκήρυξη του υπ΄ αριθ. 06/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ TELMACO 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ AMY ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ Δι@ύγεια - Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου 16139 Δι@ύγεια - Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου 16137

Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο διαγωνισμό

Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό windows Server Std 2012 R2. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών (τρίμετρα ιστού βαρέως τύπου, αλεξικέραυνα κτλ)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υλικών (τρίμετρα ιστού βαρέως τύπου, αλεξικέραυνα κτλ) για τις νέες εγκαταστάσεις της ψηφιακής Τ/Ο και του ραδιοφώνου καθώς και για τροποποιήσεις των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF. Κατεβάστε τα σχέδια σε μορφή PDF.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και ενός εξυπηρετητή.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης με CPV:30233100-2 και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server Std 2012 R2 με CPV:48820000-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή...