ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εταιρείας «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια συστήματος ασυρμάτων μικροφώνων & In-Ear

Η ΕΡΤ ΑΕ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος ασυρμάτων μικροφώνων & In-Ear, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η προμήθεια των προαναφερόμενων υλικών κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του Στούντιο 1, στο οποίο παράγονται τα δελτία ειδήσεων, καθώς και του Στούντιο 3, στο οποίο παράγονται το σύνολο των υπόλοιπων ειδησεογραφικών εκπομπών. Το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια 28 κωδικοποιητών-αποκωδικοποιητών ήχου για το Δίκτυο Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθμών προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ (58.800,00€) πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την πρόσκληση Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση 2 πινάκων αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (720kvar & 500kvar) προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.317,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την πρόσκληση

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων...

Ανακοίνωση 2η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 24_11_2015

Παρακαλούμε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο παροχών υπηρεσιών για την μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενημερώνουμε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του μητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ανακοίνωση 1η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 8_10_2015

Παρακαλούμε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν έως την 5-10-2015 στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο παροχών υπηρεσιών για την μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενημερώνουμε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του μητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. Κατεβάστε τα αρχεία ... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ...

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την διακήρυξη Νο 8/2015

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την από 28/08/2015 Προκήρυξη 4723/2015 του υπ' αριθ. 8/2015 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας τριακοσίων είκοσι πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έτοιμου ελληνικού & ξένου οπτικοακουστικού προγράμματος

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προτάσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων (μίσθωση) επί ελληνικού και ξένου οπτικοακουστικού προγράμματος επί του οποίου έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης   Δείτε την πρόσκληση εδώ