ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 15/03/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα...

«Σχόλια εταιρειών επί της διαβούλευσης για την προμήθεια 450 Η/Υ».

Η σειρά παράθεσης των σχολίων των εταιρειών έχει γίνει με αλφαβητική σειρά. Κατεβάστε το σχετικό PDF.

Προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών εκτυπωτών για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε. για το 2016

Tροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 3696/24.02.2016. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον πρόχειρο διαγωνισμό αναλώσιμων και ανταλλακτικών εκτυπωτών για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: 65Φ7465Θ1Ε-Ζ2Ο) Κατεβάστε το αρχείο

Περίληψη Ηλεκτρονικού Διεθνή διαγωνισμού για την Ανάθεση στατικής φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ στην περιοχή της Αττικής

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο:«Ανάθεση στατικής φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ στην περιοχή της Αττικής». Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εταιρείας «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών εκτυπωτών

Η ΕΡΤ-ΑΕ έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α' 169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ . 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδικοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα...

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εταιρείας «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια συστήματος ασυρμάτων μικροφώνων & In-Ear

Η ΕΡΤ ΑΕ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος ασυρμάτων μικροφώνων & In-Ear, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η προμήθεια των προαναφερόμενων υλικών κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του Στούντιο 1, στο οποίο παράγονται τα δελτία ειδήσεων, καθώς και του Στούντιο 3, στο οποίο παράγονται το σύνολο των υπόλοιπων ειδησεογραφικών εκπομπών. Το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια 28 κωδικοποιητών-αποκωδικοποιητών ήχου για το Δίκτυο Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθμών προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ (58.800,00€) πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την πρόσκληση Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση 2 πινάκων αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (720kvar & 500kvar) προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.317,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την πρόσκληση

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων...

Ανακοίνωση 2η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 24_11_2015

Παρακαλούμε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο παροχών υπηρεσιών για την μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενημερώνουμε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του μητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ