ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 15/06/2016

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 15/06/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 26/05/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών, ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV

Η ΕΡΤ Α.Ε.,κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών,ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV διαφορετικών ποσοτήτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την προκήρυξη

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής τρις επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για 320 πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή τρις επαναληπτικό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο: « Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (5.430.000,00€) Κατεβάστε τη διακήρυξη  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.430.000,00€ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κεραίες τύπου Panel UHF/TV

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια κεραιών τύπου Panel UHF/TV με στηρίγματα (τεμ.60). προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Τ/Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Τ/Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 75.208,28 ευρώ. Κατεβάστε την προκήρυξη Κατεβάστε τα συνοδευτικά αρχεία της προκήρυξης

Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 21/04/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα www.ert.gr (στην...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μακιγιάζ στην ΕΡΤ 3.

Η ΕΡΤ Α.Ε προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων να υποβάλει προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Μακιγιάζ μαζί με τα αναλώσιμα υλικά για τις ανάγκες των τηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ 3 για ένα έτος (1) προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (44.000,00) πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την...

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 11/04/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα www.ert.gr,...