ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εταιρείας «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών εκτυπωτών

Η ΕΡΤ-ΑΕ έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α' 169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ . 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδικοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα...

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων...

Ανακοίνωση 2η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 24_11_2015

Παρακαλούμε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο παροχών υπηρεσιών για την μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενημερώνουμε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του μητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ανακοίνωση 1η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 8_10_2015

Παρακαλούμε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν έως την 5-10-2015 στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο παροχών υπηρεσιών για την μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενημερώνουμε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του μητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. Κατεβάστε τα αρχεία ... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ...

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την διακήρυξη Νο 8/2015

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την από 28/08/2015 Προκήρυξη 4723/2015 του υπ' αριθ. 8/2015 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας τριακοσίων είκοσι πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Κατεβάστε το αρχείο