ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια χειροπετσέτων, χαρτιών υγείας και υγρών σαπουνιών χεριών

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια χειροπετσέτων (πακέτα 200 διπλών φύλλων), χαρτιών υγείας (συσκευασίες 12 ρολών) και υγρών σαπουνιών χεριών (δοχεία 4LT) (CPVs: 33763000-6, 33760000-5, & 39831700-3), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδες διακόσια εξήντα Ευρώ (30.260,00€) πλέον ΦΠΑ, με...

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και προϋπολογισθείσα δαπάνη: τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ. Κατεβάστε το τεύχος διακήρυξης σε μορφή PDF.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και ενός εξυπηρετητή.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης με CPV:30233100-2 και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server Std 2012 R2 με CPV:48820000-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών .

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών (τεμ.3) και δορυφορικών αποκωδικοποιητών (τεμ.3) προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 15/06/2016

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 15/06/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 26/05/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών, ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV

Η ΕΡΤ Α.Ε.,κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καλωδίων για την εγκατάσταση ψηφιακών πομπών,ψηφιακών Α/Δ και κεραιών FM/TV διαφορετικών ποσοτήτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατεβάστε την προκήρυξη

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής τρις επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για 320 πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή τρις επαναληπτικό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο: « Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (5.430.000,00€) Κατεβάστε τη διακήρυξη  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πομπούς επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.430.000,00€ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κεραίες τύπου Panel UHF/TV

Η ΕΡΤ Α.Ε., προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια κεραιών τύπου Panel UHF/TV με στηρίγματα (τεμ.60). προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκήρυξη